TERMINID JA DEFINITSIOONID

1. TERMINID JA DEFINITSIOONID

1.1. Pakkumus – käesolev Vahendaja avalik leping kultuuriürituste ja etenduste piletite realiseerimiseks, mis on avaldatud Interneti-aadressil www.valgusfestival.eu
1.2. Vahendaja – ettevõte UAB Pakruojo parkai, mis on Korraldajatega sõlmitud lepingute alusel volitatud osutama erinevate Ürituste Piletite reklaami, jaotamise, broneerimise, vormistamise ja realiseerimise teenuseid;
1.3. Korraldaja – juriidiline isik, kes käesoleva Pakkumuse vastavate kokkulepete ja lepingute nagu ka Eesti Vabariigi seaduste alusel vastutab täielikult Ürituse teostamise, korraldamise ja läbiviimise eest ning vastutab kõikide Üritusega seotud asjaolude eest;
1.4. Ostja – füüsiline või juriidiline isik, kes on Vahendaja poole pöördunud eesmärgiga soetada Pilet.
1.5. Üritus – Korraldaja korraldatavad kultuuriüritused ja etendused nagu teatrietendus, tsirkuseetendus, kontsert saalis, klubis või avatud platsil, näitus, kino näitamine, festival, sõu, moeetendus, spordivõistlus, ekskursioon, samuti ükskõik milline muu sündmus, mille külastamine on võimalik vaid Piletit ette näidates;
1.6. E-pilet (Pilet) – vigastamata dokument (Ostjal A4 lehele trükitud või müügipunktist soetatud) või elektroonilisel kandjal (nutitelefonis, tahvelarvutis) esitatud. Pilet sisaldab Ürituse nime, selle aega ja kohta, numbrit, ribakoodi, mis tõestavad selle dokumendi omaniku õigust külastada Üritust, Ürituse tühistamise korral aga nõuda Korraldajalt Pileti tagasiostu. Pilet kujundatakse vastavalt Vahendaja väljatöötatud vormile ning on moodustatud Paruojis Castle automaatsüsteemi kaudu;
1.7. Nimiväärtus – Ürituse külastamise Pileti hind, mille Korraldaja on kehtestanud kõikidele Ostjatele;
1.8. Teenindusmaks – Ostjalt temale Pileti realiseerimisel võetav raha Vahendaja osutatavate (a) Piletite broneerimise, vormistamise, kujundamise ja realiseerimise teenuste eest ning Vahendaja osutatavate (b) Ürituste tühistamise, asendamise ja üleviimise teenuste eest. Teenindusmaks võetakse samuti Paruojis Castle kvaliteedi hoidmiseks ja parandamiseks. Teenindusmaksu hind ei sisalda käibemaksu;
1.9. Broneering – moodustatud Tellimus, mis asub (30 minutit) Ostja-poolse tasumise ooterežiimis;
1.10. Tellimus – Ostja valitud üks või mitu Piletit ühele või mitmele Üritusele. Vahendajal on õigus piirata piletite arvu ühes tellimuses;
1.11. Tühistamine – Piletite eemaldamine Tellimusest ühes nende automaatse üleviimisega vabamüüki. Kui Tellimus on tasumata, siis tühistatakse see automaatselt (30 minuti pärast) vormistamise hetkest;
1.12. Ostja ja Vahendaja vaheline teenuste osutamise leping – käesoleva Pakkumuse tingimustel sõlmitav leping, vastavalt millele Vahendaja osutab Ürituste Piletite realiseerimise teenust, Ostja aga tasub osutatavate teenuste eest Teenindusmaksu tasumise teel;
1.13. Teenuste osutamise leping seoses Ürituse läbiviimisega Korraldaja ja Ostja vahel – leping, mis sõlmitakse käesoleva Pakkumuse tingimustel, vastavalt millele Korraldaja täielikult vastutab Ürituse läbiviimise eest ning kohustub osutama Ostjale Ürituse läbiviimise teenust Piletitel märgitud ajal ja kohas ning tagab Piletiga Ostja pääsuvõimaluse Üritus(t)ele.
1.14. Vahendaja Veebileht – Internetileht, mis paikneb aadressil www.valgusfestival.eu
1.15. Pooled – Vahendaja, Ostja, Korraldaja, kui käesoleva Pakkumuse sätete kontekstist ei tulene muud;
1.16. Müügipunkt – Piletite müügibürood või -kassad, mis kuuluvad Vahendajale ja (või) Vahendaja partneritele, kolmandatele isikutele, keda Vahendaja on kaasanud Pileteid realiseerima;
1.17. Reklaampind – spetsiaalselt reklaamiks eraldatud kohad veebilehel www.valgusfestival.eu ja Piletitel;
1.18. Reklaamiandja – juriidiline isik, kes paigutab tasu eest oma reklaami Paruojis Castle Europe reklaampindadel.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Käesolev Pakkumus reglementeerib Piletite realiseerimise tingimusi ja korda ning sellega seoses Pooltel tekkivaid lepingulisi kohustusi. Ostja-poolne Vahendaja teenuste kasutamine käesolevas Pakkumuses pakutud tingimustel kinnitab vastava lepingu sõlmimist nende vahel.

3. PAKKUMUSE ESE

3.1. Käesoleva Pakkumuse esemeks on:
a) teenuste osutamine Ostjale Ürituse Piletite realiseerimiseks,
b) Korraldaja nimel Lepingu sõlmimine Ostjaga.
3.2 Lepingu pooleks ning teenuste kvaliteedi eest vastutavaks punktis 3.1.(a) märgitud lepingu raames on Vahendaja. Vahendajal ei teki õigusi ega kohustusi ning ta ei vastuta teenuste kvaliteedi eest punktis 3.1.(b) märgitud lepingu raames.

4. AKTSEPTI KORD JA TINGIMUSED

4.1. Ostja kinnitab ja nõustub, et enne käesoleva Pakkumusega sätestatud aktsepti toimingute tegemist tema poolt on ta tutvunud käesoleva Pakkumuse tingimustega ning muude kohustuslike reeglitega, mis on märgitud punktis 17.1. Ostja kinnitab ja nõustub sellega, et käesoleva Pakkumuse ning muude kohustuslike reeglite sätted on temale täiesti arusaadavad ning temale on teada nende täitmata jätmise tagajärjed.
4.2. Ostja teostab Aktsepti tehes järgmisi järjestatud toiminguid:
a) pöördumine Müügipunkti või Vahendaja Veebilehele;
b) konkreetse Ürituse ja Pileti kategooria valimine olemasolevate seas ning kontaktandmete andmine: telefoninumber, meiliaadress jne;
c) Broneeringu moodustamine ja Tasumine.
4.3. Pooled tunnistavad punktides 4.2.(c) märgitud toimingute tegemist käesoleva Pakkumuse kõikide tingimuste Ostja-poolseks täielikuks ja tingimusteta omaksvõtuks ilma ühegi erandita ja (või) piiranguta ning mis on juba võrdväärne lepingu sõlmimisega.
4.4. Ostja-poolne Lepingute tingimuste täitmata jätmine Pileti tellimisel Pileti maksumuse ja Teenindusmaksu (30 minuti jooksul) tasumise osas toob kaasa Lepingute kehtivuse lõpetamise ja Ostja tehtud Tellimuse tühistamise.
4.5. Veebilehe kaudu tellimuse teostamisel ja tasumisel saadetakse Pilet Ostjale. Müügipunkti pöördumisel toimub Pileti kättesaamine ja Tellimuse eest tasumine kohapeal.

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

5.1. Ostja tunnistab ja nõustub sellega, et punktis 4.2 märgitud toimingute tegemine Ostja poolt on Ostja täielik ja teadlik nõusolek oma isikuandmete andmiseks Vahendajale, nimelt aga: perekonnanimi, nimi, telefon ja meiliaadress.
5.2. Ostja tunnistab ja nõustub sellega, et punktis 5.1. märgitud isikuandmete andmine Ostjalt Vahendajale toimub Ostjale teenuste osutamise eesmärgil vastavalt punktis 3.1.(a) ja 3.1.(b) märgitud lepingutele. Ostja annab Vahendajale oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, mida antakse Tellimuse vormistamisel, Pileti ostmisel, seoses käesolevast Pakkumusest tingitud Teenuste osutamisega Ostjale, sealhulgas Ostja poolt käesoleva Pakkumusega määratud korras ja tingimustel teadaannete saamise eesmärgil. Käsutusse antud isikuandmete kasutusaeg on tähtajatu.
5.3. Isikuandmete töötlemine hõlmab endas korjet, süstematiseerimist, kogumist, säilitamist, täpsustamist (uuendamist, muutmist), sorteerimist, kasutamist, umbisikustamist, blokeerimist ja hävitamist. Vahendaja töötleb isikuandmeid kasutades Veebilehe automatiseerimisvahendeid.
5.4. Ostja annab sellega Vahendajale oma täieliku ja teadliku nõusoleku õiguse andmiseks tema punktis 5.1. märgitud isikuandmete töötlemiseks punktis 5.3. märgitud viisidel, ja samuti oma isikuandmete edastamiseks Korraldajale, kelle Üritusele Ostja on soetanud Pileti, eesmärgiga teavitada Ostjat teistest tulevastest Üritustest.
5.5. Ostjal on õigus igal ajal keelduda oma nõusoleku andmisest tema isikuandmete töötlemiseks, nõuda tema andmete töötlemise lõpetamist ning samuti kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist.
5.6. Ostja isikuandmeid töödeldakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele õigusaktidele isikuandmete kaitse valdkonnas.

6. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Ostjal on õigus:
a) iseseisvalt otsustada Piletite soetamise üle käesoleva Pakkumuse tingimuste täieliku ja tingimusteta omaksvõtu teel;
b) iseseisvalt valida Pileti eest tasumise viisi. Seejuures kinnitab Ostja ja nõustub sellega, et ta on kohustatud eelnevalt iseseisvalt tutvuma ühel või teisel viisil makse tegemise reeglitega;
c) igal hetkel loobuda tema andmete töötlemise lõpuleviimisest ning tema andmete süsteemist Paruojis Castle kustutamist või sulgemist. Ostjal on õigus igal ajal tühistada uudiskirja tellimust vastavalt Paruojis Castle uudiskirjades sätestatud juhendile.
6.2. Ostja on kohustatud:
a) tutvuma kõikide käesoleva Pakkumuse tingimustega;
b) rangelt järgima käesoleva Pakkumuse ja Lepingute tingimusi;
c) tasuma enne Pileti saamist täies ulatuses Pileti ja Teenindusmaksu maksumuse vastavalt Lepingute tingimustele;
d) tutvuma konkreetse Ürituse piirangutega;
e) kontrollima Pileti vormistamisel kogu Piletil olevat infot, millel on Ürituse läbiviimisega seoses oluline tähendus teenuste osutamise Lepingule. Ostja tunnistab, et tal pole Vahendajale ja tema töötajatele mingeid pretensioone ebakorrektselt vormistatud Pileti eest, kuna pole vormistamise ajal ise selle korrektsuses veendunud.
6.3. Vahendjal on õigus:
a) keelduda Ostja-poolse täieliku ja tingimusteta nõusoleku puudumisel käesoleva Pakkumuse sätetega Ostjale Pileti soetamisest;
b) nõuda Ostjalt käesoleva Pakkumuse tingimuste nagu ka Lepingute täitmist;
c) viia läbi Veebilehe tarkvara nii plaanilist kui plaanivälist modifitseerimist, asendamist ja üleinstallimist, peatada sellise tarkvara tööd rikete, vigade ja (või) tõrgete avastamisel ning profülaktilise töö tegemise ja Veebilehele sanktsioneerimata juurdepääsu ennetamise eesmärgil;
d) teenuste osutamise Lepingu raames igal ajal ühepoolselt kehtestada ja muuta oma teenuste (Teenindusmaksu) hinda;
e) Vahendaja ei vastuta Ostja Vahendaja Veebilehele pöördumiseks kasutatavate sidekanalite töökorras oleku ja kaitstuse eest.
6.4. Korraldaja on kohustatud:
a) andma Vahendajale Piletite müügiks esitamiseks Piletite eelmüügi korraldamise teavet;
b) tagama reklaami ja/või firmamärgi (logo) Paruojis Castle kõikidele Üritusega seotutele trükiväljaannetele, raadios, televisioonis või Internetis edastatavale reklaamile, mis kajastab Piletite müügiinfot. Juhul, kui Korraldaja viitab reklaamimisel laiemalt Paruojis Castle müügivõrgule, tuleb märkida Paruojis Castle müügikohtades ja Internetis www.valgusfestival.eu Paruojis Castle firmagraafika on kättesaadav Veebilehel;
c) aktsepteerima Ostjal Üritusele sissepääsul Paruojis Castle  Pileteid;
d) Ürituse tühistamise korral või Ürituse koha, läbiviimise aja või näitleja muutmise või Ürituse teise Üritusega asendamise korral tagasi ostma Ostjatelt Piletid.
e) Korraldaja täielikult vastutab Piletite ostjate või kolmandate isikute ees Ürituse läbiviimise, reklaami, info või muude asjaolude ja sisu eest, mis on Üritusega seotud; samuti võimaliku kulu ja kahju eest, mis on tingitud Ürituse ärajätmisest. Kõik eelneva alusel tekkinud pretensioonid lahendab Korraldaja. Juhul, kui Üritus jääb ära, viiakse üle, muudetakse Ürituse läbiviimise kohta või asendatakse teise Üritusega Paruojis Castle ei ole kohustatud pileteid tagasi ostma või hüvitama neid. Piletite tagasiostmise ja/või hüvitamisega tegeleb Korraldaja, kui puudub eraldi allkirjastatud kokkulepe Vahendajaga.

7. MAKSETE TEGEMISE KORD

7.1. Piletit ei anta Ostjale enne selle eest täielikku tasumist ning samuti Teenindusmaksu täielikku tasumist.
7.2. Ostjal on õigus teostada makse alljärgnevatel viisidel:
a) tasumine sularahas Müügipunktis;
b) sularahata arveldus:
– panga- (kreedit- või deebet-) kaardi abil (tasumiseks võetakse järgmiste maksesüsteemide kaardid: Visa, MasterCard);
7.5. Ostja tunnistatakse nõuetekohaselt täitnuks Lepingutest tingitud raha tasumise kohustuse selle ülekandmise teel Vahendaja pangakontole või tasumisel Müügipunktis.
7.6. Ostja kinnitab ja nõustub sellega, et Lepingute järgi tasumata jätmise ja (või) mittetäieliku tasumise korral puudub tal õigus saada Piletit.

8. RAHA TAGASTAMISE KORD JA TINGIMUSED

8.1. Vahendaja ei vastuta Piletite Ostjate või kolmandate isikute ees Ürituse läbiviimise, reklaami, teabe või muu asjaolude ja sisu eest, mis on seotud Üritusеga; ning samuti võimalike kulude ja kahju eest, mis on tingitud Ürituse ärajäämisest.
8.2. Pileti tagasivõtmine ja raha tagastus Ürituse ärajäämise, asendamise või edasilükkamise korral teostatakse Vahendaja poolt vaid Korraldajalt ametliku kirja saamisel ja Vahendajaga eraldi allkirjastatud kokkulepe olemasolul. Tagastuseks võetakse vaid Piletid, mis on ostetud Müügipunktides või Vahendaja Veebilehel või Korraldaja ametlikus kirjas märgitud kassades, mille nimekiri on sätestatud Vahendaja Veebilehel, ja/või Müügipunktides.
8.3. Punkti 8.2. sätete järgimise tingimusel toimub raha tagastus kokkulepitud piirides järgmisel teel:
a) selle ülekandmisega Ostja pangakontole 30 (kolmekümne) päeva jooksul Veebilehel osutatud avalduse esitamisest. Raha tagastust saab teostada ainult isikule kes on otseselt maksnud Pileti Nimiväärtuse, st pangaarvele kust makse on tehtud.
b) Müügipunktis raha saamiseks kohustub Ostja andma tagastatava Pileti range arvestuse blanketi originaali.
8.4. Pileti tagastusel Ürituse ärajäämise, asendamise või edasilükkamise tõttu hüvitatakse Ostjale Pileti Nimiväärtus. Teenindusmaksu maksumus ei kuulu tagastusele seoses Vahendaja poolt vastastikuste kohustuste nõuetekohase täitmisega ning Teenuste osutamise lepingu lõpetamisega. Raha tagastus kokkulepitud piirides teostatakse kohas ja tähtaja jooksul, mis on täiendavalt sätestatud Müügipunktides ja Veebilehel.
8.5. Ostja teadvustab, et temal puudub õigus Lepingust taganemiseks vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lg 4 punktile 72 kui Lepingu sõlmimisel teenus osutatakse teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul. Ostja võtab arvesse, et Pileti soetamisel puudub temal õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul sõltumata põhjusest Pileti tasuta tühistamiseks ja/või tagastamiseks.
8.6. Kaduma läinud, rikutud või kasutamata jäetud Piletite eest raha ei tagastata.
8.7. Ostja keeldumise korral kätte saada tema tasutud Piletit Teenindusmaksu summa tagastamisele ei kuulu seoses Vahendaja poolt oma kohustuste nõuetekohase täitmisega.
8.8. Ostja võtab vastu ja nõustub sellega, et ametlikuks infoks, mis tõestab Ürituse ärajätmist, asendamist või üleviimist on info, mis asub Müügipunktis ja Veebilehel.

9. ERALDI SÄTTED ALAEALISTE SUHTES

9.1. Kõik Üritused tuleb klassifitseerida vastavalt ealiste piirangutega.

10. ERALDI SÄTTED PILETI (E-PILETI) SUHTES

10.1. Ostja võtab omaks ja nõustub, et Pileteid saab soetada vaid Vahendaja poolt Veebilehel ja Müügipunktis eraldi märgitud Üritustele. Ostjal pole õigust nõuda Piletite vormistamist Üritustele, mis on Vahendaja poolt märkimata.
10.2. Ostja Üritusele pääsemise eesmärgil tunnistatakse blanketi vormile tehtud (Müügipunktis müüdavad) ning Ostja poolt A4 formaadis lehele trükitud või elektroonilisel kandjal esitatud (nutitelefonis, tahvelarvutis) (Veebilehel müüdavad) Piletid võrdväärseteks ning need annavad Ostjale Ürituse külastamiseks võrdsed õigused.
10.3. Pärast Pileti maksumuse täielikku tasumist Ostja prindib iseseisvalt Pileti, millele juurdepääs antakse Veebilehel iseteeninduses ja (või) mis saadetakse Ostja meilile, mis oli märgitud Tellimuse vormistamisel. Pileti väljatrüki tegemisel peab Ostja veenduma Pileti väljatrüki nõuetekohases kvaliteedis. Selle punktiga määratud kohustuse täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral vastutab Ostja täiel määral sellise tegevuse (tegevusetuse) eest, sealhulgas Ürituse Korraldaja keeldumise korral lubada pääseda Üritusele. Vahendaja ei vastuta mingite Ostjal tekkivate kahjude eest selle punkti tingimuste rikkumise korral seoses sellega, et Vahendaja ei ole Ürituse läbiviimisega seotud teenuste osutamise lepingu pool.
10.4. Üritusele pääsemisel peab Ostja Piletit enda käes hoidma.
10.5. Ostja vastutab isiklikult Pileti säilitamise ja kopeerimisest kaitsmise eest. Pileti kopeerimise juhul saab ligipääs Üritusele avatud selle pileti alusel, mille esitati esimesena.
10.6. Teenused loetakse Vahendaja poolt nõuetekohaselt ja täies mahus täidetuks pärast Pileti saatmist Ostjale Tellimuse vormistamisel märgitud meiliaadressile.

11. VASTUTUS

11.1. Oma Pakkumuse nagu ka Lepingute järgsete kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral vastutavad Pooled vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja käesoleva Pakkumuse ning osutatud Lepingute tingimustele.
11.2. Vahendaja vastutus suhetes Ostjaga on piiratud vastutusega teenuste osutamise Lepingu raames ning kehtib käesoleva Pakkumusega sätestatud piirides.
11.3. Ostja võtab endale kõikvõimalikud riskid, mis on seotud tema tegevusega võimalike vigade ja ebatäpsuste tegemisel tema poolt antud Pileti vormistamiseks vajalikes andmetes. 11.4.
11.4. Sooduspiletite ostmisel Paruojis Castle ei kontrolli vajalikke tingimusi soodustuse saamiseks. Pileti soetamine soodushinnaga ei taga pääsemist Üritusele ja Ostja õiguse kontroll Üritusele pääsemiseks soodustingimustel teostatakse Ürituse läbiviimise kohas.
11.5. Vahendaja ei vastuta ükskõik millise varalise kahju ja mittevaralise kahju eest, mille Ostja on saanud Tellimuse vormistamise (tasumise), Pileti saamise, Üritusel viibimise ning Lepingute raames teenuste saamise ja kasutamise korra kohta käiva info ekslikust mõistmisest või mittemõistmisest.

12. VASTUTUSE PIIRAMINE JA VASTUTUSEST VABASTAMINE

12.1. Ostja kinnitab ja nõustub sellega, et mitte mingite asjaolude juures Vahendaja, tema töötajad, juhid, ametiisikud või muud seotud pooled, sponsorid, vahendajad, esindajad, partnerid või mis tahes muud isikud, sealhulgas Vahendaja nimel tegutsevad, ei vastuta ükskõik millise otsese või kaudse kahju eest, mis on tekkinud Pileti realiseerimise või Vahendaja osutatavate teenuste saamise tulemusel, samuti Ostja isikuandmete juurde sanktsioneerimata juurdepääsu tulemusel, kaasa arvatud saamata jäänud tulu.
12.2. Vahendaja ei vastuta Ürituse ärajätmise, asendamise või üleviimise eest, Üritusele pääsemise võimaluse eest käesoleva Pakkumuse ja (või) Lepingute tingimuste rikkumise korral Ostja poolt nagu ka ükskõik milliste teenuste osutamise Lepingu täitmata jätmise ja (või) mittenõuetekohase täitmise juhtumite eest seoses Ürituse läbiviimisega, seoses sellega, et Vahendaja ei ole kohustatud isik ega ka sellise Korraldaja ja Ostja vahel sõlmitud Ostja poolt Pileti soetamisega seoses sõlmitud tehingu pool.
12.3. Ostja vastutab käesoleva Pakkumuse nagu ka Lepingute täitmata jätmise ja (või) mittenõuetekohase täitmise eest käesoleva Pakkumusega ja Eesti Vabariigi seadustega sätestatud juhtudel, korras ja tingimustel.
12.4. Vahendaja ei vastuta Korraldaja osutatavate teenuste mittevastavuse eest Ostja ootustele ja (või) tema subjektiivsele hinnangule. Ostjale antavaid nõuandeid ja soovitusi, sealhulgas kolmandate isikute poolt, ei saa vaadelda garantiina ning need ei too kaasa Pooltele kohustusi.
12.5. Pooled vabanevad vastutusest oma käesoleva Pakkumuse nagu ka Lepingute järgsete kohustuste täitmata jätmise ja (või) mittenõuetekohase täitmise eest vääramatu jõu asjaolude, s.o objektiivset iseloomu omavate asjaolude, mis asuvad väljaspool Poolte tahet ning on tekkinud pärast lepingu sõlmimist käesoleva Pakkumuse tingimustel, ilmnemisel. Vääramatu jõu asjaolude hulka kuuluvad sealhulgas streigid, üleujutused, maavärinad, tormid, muud loodusõnnetused ja sõjategevus (lokaalse ja rahvusvahelise ulatusega), Üritusel osalevate näitlejate haigused ja (või) tervisehäired nagu ka tehnogeensed ja antropogeensed katastroofid, nagu ka riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse organite aktid, nagu ka Vahendaja lepinguosaliste tegevus (tegevusetus), mis takistavad käesoleva Pakkumuse tingimuste alusel sõlmitud lepingute nõuetekohast ilma ebaproportsionaalsete kadudeta täitmist.

13. ÕIGUS INTELLEKTUAALSE TEGEVUSE TULEMUSTELE

13.1. Ainuõigused intellektuaalomandi objektidele (intellektuaalse tegevuse tulemustele), sealhulgas, kuid mitte piirdudes: info, pressiteated, kirjeldused, graafikud, kujutised, teosed, sloganid, tarkvara, audio- ja videomaterjalid, kauba- ja teenindusmärgid (edaspidi Info), mis on paigutatud Vahendaja Veebilehele, Piletile, pressiteatele, reklaami, muule infomaterjalile ja ükskõik millisele infokandjale, olenemata selle esitusvormist, kuulub Vahendajale, selle volitatud isikutele ning muudele sellega seotud pooltele, sponsoritele, partneritele, esindajatele, muudele isikutele, kes tegutsevad ühiselt või Vahendaja nimel. Ostjale ei anta nimetatud intellektuaalse tegevuse tulemuste kasutusõigust mingil alusel ega mingis vormis. Vahendaja ei garanteeri ega ole vastutav info kvaliteedi eest, välja arvatud info, mis puudutab vahetult Vahendaja osutatavaid teenuseid.
13.2. Paigutades viiteid Internetilehtedele, mis kuuluvad kolmandatele isikutele, arvestades punkti 13.1. sätteid, Vahendaja ei vastuta selliste Veebilehtede sisu eest. Viite olemasolu Vahendaja Veebilehel kolmandatele isikutele kuuluvatele veebilehtedele ei tähenda ja ei eelda, et Vahendaja kiidab heaks või soovitab selliste Vahendajale mittekuuluvate veebilehtede sisu vaatamist.
13.3. Ostja kohustub mitte tegema Üritustel heli-, videosalvestamist ja (või) pildistamist ilma Ürituse Korraldaja-poolse nõuetekohase loata.

14. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

14.1. Kõik vaidlused või lahkhelid, mis tekivad seoses käesoleva Pakkumuse nagu ka Lepingute sätete täitmise ja (või) täitmata jätmise ja (või) mittenõuetekohase täitmisega, lahendatakse pretensiooni korra kohustusliku järgimise teel. Pool, kes arvab olevat oma õigusi rikutud, suunab 14 päeva jooksul vaidluse tekkimisest teisele poolele lihtkirjaliku pretensiooni, lisades nõuetekohaselt kinnitatud dokumendid, mis põhjendavad kirjapandud nõudmisi.
14.2. Punktis 14.1. osutatud pretensiooni saatmise tähtaja rikkumise korral sellist pretensiooni läbi ei vaadata.

15. PAKKUMUSE JÕUSTUMINE, PAKKUMUSE SÄTETE MUUTMINE

15.1. See Pakkumus jõustub selle paigutamisega Veebilehele ning on kehtiv tähtajatult. Selle punkti sätted laienevad ka Pakkumuse muudatustele ja (või) täiendustele.
15.2. Vahendajal on õigus igal ajal teha käesolevasse Pakkumusse muudatusi. Vahendaja teenuste kasutamine Ostja poolt pärast muudatuste tegemist käesoleva Pakkumuse tekstis tähendab Pakkumuse aktsepteerimist, arvestades tehtud muudatusi.

16. LEPINGUTE MUUTMINE VÕI LÕPETAMINE

16.1. Käesoleva Pakkumuse sätete muutmine punkti 15.2. korras toob kaasa Lepingute vastavate sätete muutmise. Vahendaja teenuste kasutamise jätkamine nagu ka igasuguste Ostja-poolsete vastuväidete puudumine 1 (ühe) päeva jooksul Pakkumuse muudatuste (täienduste) jõustumisest, tähendab Ostja nõusolekut vastavate muudatuste tegemiseks Lepingutes. Ostjal puudub õigus viidata oma teadmatusele nimetatud muudatuste (täienduste) tegemise ja (või) nende jõustumise hetke kohta.
16.2. Vahendajal on õigus iga hetk loobuda ühepoolselt Lepingute täitmisest, Ostjat ette teavitamata käesoleva Pakkumuse sätete nagu ka Lepingute nagu ka muude Veebilehel avaldatud reeglite Ostja-poolse rikkumise korral. Ostja tasutud raha teenuste osutamise Lepingu eest seoses Ürituse läbiviimisega ei kuulu lepingu lõpetamisel selle punkti korras tagastamisele ning on trahv, mis määratakse Ostjale seoses käesoleva Pakkumuse nagu ka Ürituse läbiviimisega seoses teenuste osutamise Lepingu tingimuste Ostja-poolse rikkumisega.
16.3. Juhul, kui teenuste osutamise Lepingu kehtivus on lõppenud seoses nõuetekohase täitmisega rakendatakse punktide 16.1. ja 16.2. sätteid vaid teenuste osutamise Lepingu suhtes seoses Ürituse läbiviimisega.
16.4. Ostja võtab omaks ja nõustub sellega, et Lepingute (teenuste osutamise Leping seoses Ürituse läbiviimisega) lõpetamine vastavalt punktile 16.2. toob kaasa Vahendaja õiguse realiseerida Pilet, mis on samalaadne Ostja soetatud Piletile, teisele isikule käesoleva Pakkumuse tingimustel nagu ka igasugustel muudel Vahendaja sätestatud tingimustel. Ostjal pole õigust pärast sellise lepingu (lepingute) kehtivuse lõppu kasutada Piletit ükskõik millisel viisil, sealhulgas esitada seda Üritusele pääsuks.

17. LÕPPSÄTTED

17.1. Niivõrd kuivõrd käesoleva Pakkumusega pole sätestatud muud, Poolte suhetele rakendatakse samuti muid Veebilehel avaldatud reegleid. Nimetatud reeglid on täitmiseks kohustuslikud. Ostja nõusolek käesoleva Pakkumuse tingimustega ja Ostja-poolne Lepingute sõlmimine tähendab tema täielikku ja teadlikku nõusolekut selliste reeglite rakendamisega.
17.2. Kõiges muus, mis ei ole sätestatud käesolevas Pakkumuses, juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi seaduste sätetest. Käesoleva Pakkumuse raames nagu ka Lepingute raames Poolte suhetele rakendatavaks õiguseks on Eesti Vabariigi õigus.